Nikolai Yaroshenko - Avtoportret, 1895.

Nikolai Yaroshenko - Avtoportret, 1895.